Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit

Shoqata e Sigurimeve të Kosoves me daten 25.02.2016 ka mbajtur takim me NJIF – Njesia e Inteligjences Financiare për të diskutuar për projekligjin ‘’ Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit’’ ku kanë marrë pjesë të gjitha kompanite e sigurimeve.