BQK: ASETET E SEKTORIT TË SIGURIMEVE U KARAKTERIZUAN ME RRITJE TË PËRSHPEJTUAR

1:23 / 24 Qershor 2019

“Asetet e sektorit të sigurimeve gjatë TM3 2018 u karakterizuan me rritje të përshpejtuar, duke ndihmuar në rikuperimin gradual të këtij sektori nga gjendja financiare jo e favorshme e tij në vitet paraprake. Në TM3 2018, asetet e sektorit të sigurimeve u zgjeruan për 6.3 milionë euro dhe arritën vlerën prej 181.0 milionë euro në fund të periudhës, krahasuar me rritjen prej 3.3 milionë euro në TM3 2017”, thuhet në raportin e vlerësimit të Bankës Qendrore të Kosovës.

Më tutje aty thuhet se ecuria e gjithsej aseteve të sektorit reflekton zhvillimet në sektorin e sigurimeve ‘jo-jetë’, asetet e të cilave u shtuan për 4.1 milionë gjatë tremujorit të tretë.

Edhe pse sektori ‘jetë’ ka peshë të vogël në asetet e përgjithshme të sektorit të sigurimeve, rritja e aseteve të tyre për 2.2 milionë euro ndikoi po ashtu në ecurinë pozitive të aseteve të sektorit.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com