Komiteti i auditorëve

Edi Daci – Prapashtica – Kryesuese / Kompania Sigurimeve “Dukagjini”

Valon Hyseni – Anëtar / Kompania Sigurimeve “Sigal”

Liridona Shala– Anëtar / Kompania Sigurimeve “Elsig”

Drita Kadriu– Anëtar / Kompania Sigurimeve “Sigkos”

Rrezarta Krasniqi– Anëtar / Kompania Sigurimeve “Sigma”

Artur Krasniqi– Anëtar / Kompania Sigurimeve “Siguria”

Valon Zeqiraj– Anëtar / Kompania Sigurimeve “Illyria”

Valon Hyseni– Anëtar / Kompania Sigurimeve “Sigal Life”

Venhar Hana – Kordinator / Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

Në koordinim me komitetin e auditorëve, Shoqata e Sigurimeve të Kosovës organizon trajnime të ndryshme për auditorët e brendshëm të siguruesve në zhvillim të aftësive profesionale në kryerjen e funksionit të auditimit brenda sigureusve.Komiteti i auditorëve ushtron funksionin e sigurimit të zbatimit të praktikave të mira nga anëtarët e Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, implementimit të drejtë të ligjeve e rregulloreve në fuqi të zbatueshme për siguruesit.

Në komitetin e auditimit përfaqësojnë auditorët e brendshëm të siguruesve, nga të cilët zgjedhet kryesuesi i komitetit me mandat një vjeçar.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com