Komiteti i IT

Komiteti i Tekonologjisë Informative pranë Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës kujdeset në zhvillimin dhe avancimin e kapaciteteve të teknologjisë informative që aplikohen nga siguruesit. Përmirësimi i infrastrukturës së IT-së mundëson funksionim më efikas dhe të saktë të sistemeve të brendshme të siguruesve, të cilat ndërlidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me cilësinë e shërbimeve që marrin klientët e siguruesve gjatë marrjes në sigurim apo edhe gjatë raportimit të dëmeve të pësuara nga ta.

Në koordinim me komitetin e IT-së, Shoqata e Sigurimeve të Kosovës organizon prezantime dhe trajnime të ndryshme ku trajtohet zhvillimi i këtij segmenti tek anëtarët.

Në komitetin e IT-së përfaqësojnë zyrtarët kryesor të IT-së të siguruesve, nga të cilët zgjedhet kryesuesi i komitetit me mandat një vjeçar.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com