Kompania e Auditimit Price Waterhouse Coopers ka prezantuar projektin për implementimi e plotë të Standardit IFRS 16

4:53 / 06 Shkurt 2020

Kompania e Auditimit Price Waterhouse Coopers ka prezantuar para përfaqësuesve të komiteteve të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës projektin e zhvilluar me të cilin mundësohet implementimi i plotë dhe sa më efikas i Standardit IFRS 16.

Temat e trajtuara në këtë prezantim përfshijnë:

  1. Trajnimi i stafit mbi standardin e ri IFRS 16,
  2. Analiza e të gjithë kontratave të qirasë dhe atyre të shërbimeve me qëllim identifikimin e kontratave që do njihen për a) qëllime të IFRS 16, b) për qëllime të identifikimit të komponentëve për matje (afati i qirasë, pagesa e qirasë, norma e skontimit etj) dhe c) fushat ku kërkohet gjykim ose konsiderim i veçantë nga ana e menaxhmentit;
  3. Shpërndarja e MS excel spreadsheet të sofistikuar që ndihmon në llogaritjen e të dhënave në përputhje me IFRS 16 (matja e aktivit, detyrimit, shpenzimit, amortizimit, shpenzimit të interesit, regjistrimet mujore, regjistrimet në rast modifikimesh, regjistrimet në rast përfundimi të kontratave). Është prezantuar dhe dokumenti MS Excel si manual përdorimi që lehtëson plotësimin e pavarur të të dhënave nga ana e stafit,
  4. Trajnim mbi përdorimin e MS Excel;
  5. Përgatitja e politikave kontabël lidhur me IFRS 16, dokument që përgjithësisht kërkohet nga audituesi ligjor. / Shoqata e Sigurimeve të Kosovës /

 

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com