Qendra e Trajnimeve

Departamneti i trajnimeve në kuadër të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës funksionon që nga themelimi i Shoqatës në vitin 2002. Kurse në vitin 2018 me vendim të bordit të shoqatës së sigurimeve ky departament u shëndërrua në qendër të trajnimeve.

Qendra e trajnimeve merret me organizimin dhe mbajtjen e trajnimimeve dhe seminareve të ndryshme në lëmin e sigurimeve për stafin e Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara të operojnë në Kosovë.

Trajnimet të cilat ofrohen nga kjo qendër janë të ndara në katër seksione edhe atë:

Trajnimet për Licencim dhe testim te kandidatëve për ndërmjetësues të sigurimeve

Trajnimet e vazhdueshme profesionale për ndërmjetësuesit e sigurimeve – agjentë dhe broker

Trajnimet profesionale për stafin e kompanive të sigurimit

Trajnimet për entitet-palët të tjera të interest si p.sh. biznese, gazetar, student, nxënës, etj

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com