Rregulloret

– Depozitimi i aseteve si garance mjaftueshmeri i kapitalit raportim financiar

– Rregullore për Delegimin e Funksioneve të Siguruesit

– Rregullore për Hapjen dhe mbylljen e Siguruesve

– Rregullore për Licencimin e Ndermjetesuesve në Sigurime

– Rregullore për Licencimin e Siguruesve dhe degeve

– Implementimi i Sistemit BM

– Kushtet e përgjitheshme të Polices së Sigurimit nga Autopërgjegjësia

– Rregullore për Aktuaret e Sigurimeve

– Rregullore për Auditoret e Jashtem

– Rregullore për Bashkimet dhe Pervetesimet

– Rregullore për Hapjen e Zyrave Përfaqesuese brenda Kosoves nga Siguruesit e Jashtem

– Rregullore për kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit

– Rregullore për Investimin e Aseteve

– Rregullorja për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike

– Rregullore për Kapital dhe Solvence Finale

– Procedurat e Trajtimit të kërkesave për kompensimin e dëmeve – autopërgjegjesia

– Rregullore për Procedurat e Tribunalit të Arbitrazhit

– Rregullore për publikimin e informacionit

– RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR VLERËSIMIN E DËMEVE JOMATERIALE NGA AUTOPERGJEGJSIA

– Rregullorja pËr Raportime tË Siguruesve nË BQK

– Rregullore pËr mbikeqyrjen e konsoliduar tË grupeve tË siguruesve

– Rregullore për financimin dhe llogaritjen e fondit tË kompensimit

– Rregullore për shitjen e TPL dhe menaxh te shpenzimeve te siguruesve

– Standardet e Raportimit dhe te Mbikeqyrjes se Byrose

– Rregullore për strukturen e primit për sigurime

– Rregullore për Provizionet Teknike

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com