Trajnimet Profesionale

Ky lloj I trajnimit I përket një nivelit më të lartë të trajnimeve dhe ju dedikohet kryesisht ekspertëve të fushave përkatëse të cilët janë të punësuar në kompanitë e sigurimit, dhe ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve profesionale të të punësuarve në kompanitë e sigurimit.

Temat e trajnimit përcaktohen nga Shoqata e Sigurimeve në bashkëpunim me departamentet përkatëse të kompanive të sigurimit dhe nevojave të tyre si :

Departamenti I marrjes në Sigurim,
Departamenti I dëmeve,
Departamenti I financave,
Departamenti ligjor,
Departamenti I marketingut,
Departamenti I auditimit të mbrendshem etj.

Shoqata për këto trajnime në bashkëpunim me departamentet përkatëse të kompanive të sigurimit ju jep prioritet temave duke ju përshtatur nevojave të tregut të sigurimeve.

Trajnimet profesionale zgjasin 2-3ditë, në raste të caktuara edhe më tepër, jo gjithnjë në varësi të temave të përzgjedhura. Brenda vitit shoqata e sigurimeve organzion 2-4 trajnime profesionale, gjithnjë në varësi të kërkesave të ardhura nga kompanitë e sigurimeve.

Trajnimet profesionale Shoqata I origanizon me etnitet profsionale të fushave përkatëse,duke e përshtatur temën e përzgjedhur të trajnimtit, me organizata ndërkombëtare me renome në fushën e trajnimeve në lëminë e sigurimeve por edhe me etnitete vendore të cilat mund të përmbushin standardet e kërkuara për trajnime profesionale në lëminë e sigurimeve.

Në fund të çdo trajnimi professional Shoqata e Sigurimeve në bashkëpunim me organizatën e përzgjedhur për ta ofruar trajnimin professional lëshëon certifikata për të gjithë pjesmarrësit të cilët e kanë ndjekur trajnimin.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com